Login or e-mail Password   
?

Welfare offer mobile bwin_Welfare offer betwin live chat_bodog withdrawal


 

§ 1

Wst?p

 

1.  Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego EIOBA znajduj?cego si? pod adresem internetowym /9ba (dalej EIOBA, Serwis lub Witryna internetowa). Regulamin okre?la prawa i obowi?zki zarejestrowanych U?ytkowników Serwisu, a tak?e prawa, obowi?zki i zakres odpowiedzialno?ci Administratora jako podmiotu zarz?dzaj?cego i prowadz?cego Serwis.

2.  Ka?dy potencjalny U?ytkownik z chwil? rejestracji zobowi?zany jest zapozna? si? z tre?ci? Regulaminu i mo?e podejmowa? dalsze czynno?ci po uprzednim wyra?eniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1.  W?a?cicielem Serwisu? internetowego EIOBA jest Wise Web Mariusz ?urawek, ul. Leszczyńskiego 4 lok. 29, 50-078 Wroc?aw, NIP: 253-024-72-64, REGON: 321489685, dalej Administrator.

2.  U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci i uznaje, ?e ponosi wy??czn? odpowiedzialno?? za w?asne Materia?y Zg?aszane oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania. EIOBA nie firmuje ?adnych Materia?ów Zg?aszanych przez U?ytkowników ani ?adnych wyra?onych tam opinii, rekomendacji lub porad.

3.  U?ytkownik o?wiadcza i zapewnia, ?e posiada (oraz, ?e podczas korzystania z Us?ug b?dzie nadal posiada?) wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umo?liwienia u?ywania przez EIOBA jego Materia?ów Zg?aszanych w celu ?wiadczenia Us?ug przez EIOBA, oraz w celu u?ywania jego Materia?ów Zg?aszanych przez U?ytkowników w sposób okre?lony na Witrynie Internetowej oraz w niniejszym regulaminie.

4.  U?ytkownik zgadza si? nie zamieszcza? ani nie przesy?a? Materia?ów Zg?aszanych, o ile takie materia?y s? przedmiotem praw? osób trzecich, chyba ?e U?ytkownik posiada oficjaln? licencj? lub zgod? od prawowitego w?a?ciciela na zamieszczenie przedmiotowego materia?u oraz na udzielenie EIOBA licencji.

5.  EIOBA zastrzega sobie prawo decydowania, czy Materia?y zamieszczane przez U?ytkownika spe?niaj? wymagania stawiane? zg?aszanym tre?ciom. EIOBA? po uprzednim wezwaniu U?ytkownika do wyja?nień lub zaprzestania naruszeń mo?e usun?? Materia?y Zg?oszone przez U?ytkownika i/lub uniemo?liwi? U?ytkownikowi zamieszczanie Materia?u Zg?aszanego przez U?ytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.? ?

6.  Gdy U?ytkownik z?amie postanowienia regulaminu, na czas wyja?nień okoliczno?ci zdarzenia lub zaprzestania naruszeń przez U?ytkownika, jego konto mo?e zosta? zablokowane, .

7.  U?ytkownik zgadza si?, aby jego Materia?y Zg?aszane (z wy??czeniem artyku?ów) by?y przechowywane i publikowane przez EIOBA nawet po zablokowaniu jego konta. Zgadza si? tak?e, aby pozosta?y opatrzone one jego danymi ?.

8.  U?ytkownik b?d?cy osob? fizyczn?, poprzez wype?nienie formularza rejestracji i zaznaczenie odr?bnego okienka, wyra?a zgod? na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustaw? o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

9.  Administratorem Danych osobowych jest W?a?ciciel Serwisu.

10.  U?ytkownik w ka?dej chwili ma prawo dost?pu do tre?ci swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz ??dania ich usuni?cia.

11.  Zgromadzone dane podlegaj? starannej ochronie, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Administrator dok?ada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewni? w?a?ciwy stopień bezpieczeństwa.

12.  EIOBA mo?e zmienia? Regulamin oraz w szczególno?ci zapewnia? w Serwisie nowe funkcjonalno?ci. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje? U?ytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejd? one w ?ycie poprzez publikacj? jednolitego tekstu Regulaminu na stronie /9ba/regulations. U?ytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie po chwili wej?cia w ?ycie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o mo?liwo?ci ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z usuni?ciem Konta.

13.  U?ytkownik zobowi?zuje si? nie korzysta? z serwisu internetowego EIOBA w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upowa?nienia ze strony EIOBA. Zabronione wykorzystywanie do celów komercyjnych obejmuje mi?dzy innymi:

o   odsprzeda? dost?pu do Witryny Internetowej lub dowolnych Us?ug na innej witrynie internetowej, której g?ównym celem jest uzyskanie przychodów z reklamy lub abonamentu; oraz

o   redystrybucj? Us?ug (w tym Materia?ów Zg?aszanych przez U?ytkowników dost?pnych poprzez Us?ugi), której g?ównym celem jest uzyskiwanie przychodów z dzia?alno?ci gospodarczej zasadniczo podobnej lub porównywalnej do dzia?alno?ci prowadzonej przez EIOBA,

14.  U?ytkownik zobowi?zuje si? nie u?ywa? ani nie wprowadza? ?adnego zautomatyzowanego systemu (w tym mi?dzy innymi robotów, automatów s?u??cych do pobierania plików graficznych (spider) lub narz?dzi s?u??cych do przegl?dania zawarto?ci w czasie braku dost?pu do internetu (offline reader), które uzyskuj? dost?p do Witryny Internetowej w taki sposób, ?e wysy?aj? wi?cej zapytań do serwerów EIOBA w danym okresie ni? w tym samym czasie móg?by wys?a? cz?owiek przy wykorzystaniu publicznie dost?pnej standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przegl?darki.

15.  EIOBA zezwala operatorom publicznie dost?pnych wyszukiwarek na korzystanie z automatów s?u??cych do pobierania plików graficznych (spider) w celu kopiowania materia?ów z witryny wy??cznie w celu tworzenia ogólnodost?pnych, mo?liwych do przeszukiwania spisów materia?ów, jednak nie kopii (cache) lub archiwów takich materia?ów. EIOBA zastrzega sobie prawo cofni?cia takiego zezwolenia w zakresie ogólnym lub w poszczególnych przypadkach.

16.  U?ytkownik zobowi?zuje si? nie zbiera? ?adnych danych osobowych u?ytkowników Witryny Internetowej lub Us?ug (i akceptuje, ?e b?dzie to obejmowa?o nazwy kont EIOBA).

17.  U?ytkownik zobowi?zuje si? nie pozyskiwa? w celach komercyjnych danych u?ytkowników Witryny Internetowej.

18.  Administrator? zastrzega mo?liwo?? wyst?pienia przerw w dzia?aniu strony internetowej ?serwisu – w zwi?zku konserwacj? , przebudow? lub modernizacja. W przypadku przerw technicznych Serwis zamie?ci odpowiedni komunikat informacyjny pod adresem witryny z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dost?pno?ci strony. ?Serwis podejmuje starania , aby przerwy techniczne wyst?powa?y jak najrzadziej oraz aby ?by?y jak najmniej uci??liwe ?dla jego U?ytkowników.

19.  U?ytkownik mo?e zaprzesta? korzystania z Us?ug w dowolnym czasie. U?ytkownik nie musi zawiadamia? EIOBA o zaprzestaniu korzystania z Us?ug.

20.  W ramach polityki EIOBA dotycz?cej praw autorskich EIOBA uniemo?liwi U?ytkownikowi uzyskiwanie dost?pu do Witryny Internetowej w przypadku stwierdzenia, ?e u?ytkownik ten dopu?ci? si? wielokrotnych naruszeń. Uznaje si?, ?e u?ytkownik dopu?ci? si? wielokrotnych naruszeń, je?eli zosta? zawiadomiony o naruszeniach i nie zosta?y one wyja?nione wi?cej ni? dwa razy.

21.  Zakazane jest udost?pnianie innym osobom danych niezb?dnych do korzystania z serwisu z wykorzystaniem loginu i has?a U?ytkownika.

22.  EIOBA o?wiadcza, i? w ramach serwisu nie ?wiadczy U?ytkownikom us?ugi archiwizowania lub przechowywania plików udost?pnionych przez U?ytkowników w serwisie EIOBA, tote? sugeruje, by pliki maj?ce dla U?ytkownika znaczenie lub jak?kolwiek warto?? by?y przez U?ytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezale?nie od umieszczenia ich w serwisie EIOBA.

 

§3

Zasady publikowania materia?ów

 

1.  U?ytkownicy publikuj?cy Materia?y swojego autorstwa w EIOBA przy dodawaniu Materia?u wybieraj? sposób jego licencjonowania. Zezwalaj? przy tym utrwalanie w pami?ci komputera, uzupe?nianie, usuwanie, wykonywanie publiczne, wy?wietlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie, na przechowywanie i publikacj? przez EIOBA w dowolnej formie cyfrowej jak i w formie drukowanej, równie? w sposób odp?atny.

2.  Udzielona zgoda ma charakter nieodp?atny i zostaje ustalona na czas nieokre?lony. ?Serwis mo?e udzieli? sublicencji na publikacj? Materia?u Zg?aszanego innym podmiotom. W przypadku wypowiedzenia przez U?ytkownika licencji, sublicencjobiorcy b?d? uprawnieni do korzystania z przedmiotu licencji do czasu wyga?ni?cia licencji udzielonej przez EIOBA.

3.  Publikuj?c artyku? swojego autorstwa w serwisie autor wyra?a zgod?, aby móg? zosta? on przet?umaczony na inne j?zyki, a tre?? t?umaczeń zosta?a umieszczona w serwisie EIOBA, z zachowaniem danych o autorze.

4.  Publikuj?c w serwisie artyku? U?ytkownik wyra?a zgod? na kosmetyczne zmiany jego tre?ci, maj?ce na celu popraw? jego czytelno?ci, a w szczególno?ci:

o   popraw? formatowania tekstu,

o   popraw? b??dów ortograficznych, gramatycznych i sk?adniowych,

o   dodanie do tekstu publikacji plików graficznych.

5.  U?ytkownicy posiadaj?cy licencj? do Zg?aszanych Materia?ów maj? mo?liwo?? ich publikacji w Serwisie je?eli posiadana licencja obejmuje prawo do udzielenia dalszej licencji EIOBA w zakresie umo?liwiaj?cym korzystanie przez EIOBA ze Zg?aszanych Materia?ów w sposób przewidziany dla Materia?ów autorstwa U?ytkownika.

6.  Komentarze U?ytkowników s? udost?pniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska. 8. Pozosta?a zawarto?? serwisu jest w?asno?ci? grupy EIOBA i nie mo?e by? w ?aden sposób rozpowszechniana, w ca?o?ci lub w cz??ci.

 

§ 4

Wy??czenie gwarancji

 

1.  ?aden z zapisów niniejszego Regulaminu nie rzutuje na ustawowe uprawnienia U?ytkownika jako konsumenta, a U?ytkownik nie mo?e takich uprawnień w drodze umownej zmienia? ani si? ich zrzeka?.

2.  Us?ugi s? ?wiadczone ?w stanie w jakim s?", dlatego te? EIOBA nie udziela U?ytkownikowi jakichkolwiek gwarancji ani nie sk?ada mu zapewnień w ich zakresie.

3.  W szczególno?ci EIOBA nie sk?ada U?ytkownikowi o?wiadczeń ani zapewnień, ?e:

o  korzystanie przez U?ytkownika z Us?ug spe?ni oczekiwania U?ytkownika,

o  korzystanie przez U?ytkownika z Us?ug b?dzie nieprzerwane, informacje uzyskane przez U?ytkownika w ramach korzystania przez niego z Us?ug b?d? dok?adne lub wiarygodne.

 

§ 5

Ograniczenie odpowiedzialno?ci

 

1.  Zapisów niniejszego paragrafu nie stosuje si? w stosunkach z konsumentami.

2.  ?aden z zapisów niniejszego Regulaminu nie skutkuje wy??czeniem ani ograniczeniem odpowiedzialno?ci EIOBA za straty, która zgodnie z prawem w?a?ciwym nie podlega wy??czeniu b?d? ograniczeniu.

3.  Zastrze?eniem ogólnego sformu?owania zawartego w powy?szym artykule,, EIOBA nie ponosi wobec U?ytkownika odpowiedzialno?ci za:

o  straty po?rednie lub wynikowe, jakie U?ytkownik mo?e ponie?? - poprzez straty takie nale?y rozumie? m.in. utrat? zysku (zarówno bezpo?rednio jak i po?rednio), utrat? renomy b?d? dobrej reputacji firmy, a tak?e utrat? danych przez U?ytkownika,

o  straty i szkody poniesione przez U?ytkownika w wyniku:

§  polegania przez U?ytkownika na kompletno?ci, dok?adno?ci b?d? istnieniu jakiejkolwiek reklamy, b?d? w wyniku wej?cia przez U?ytkownika w jak?kolwiek relacj? b?d? zawarcia transakcji z reklamodawc? lub sponsorem, którego reklamy ukazuj? si? w ramach Us?ug;

§  nie przekazania przez u?ytkownika EIOBA w?a?ciwych danych konta u?ytkownika;

§  nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufno?ci has?a lub danych konta EIOBA.

 

§6

Uczestnictwo w serwisie

 

1.  U?ytkownikiem mo?e by? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej, posiadaj?ca konto poczty elektronicznej.

2.  Uczestnikami Serwisu s? jego U?ytkownicy.

3.  Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezp?atne.

4.  Procedura rejestracji nast?puje poprzez wype?nienie formularza znajduj?cego si? pod adresem /9ba/register.

5.  Umowa o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn? zostaje zawarta z chwil? rejestracji, na czas nieokre?lony.

6.  U?ytkownik mo?e posiada? tylko jedno konto w serwisie. Je?eli za?o?y ich kilka, mog? one zosta? zablokowane.

7.  U?ytkownik mo?e rozwi?za? umow? w ka?dym czasie i ??da? usuni?cia jego konta poprzez wys?anie ??dania na adres [email protected]

 

§ 7

Odst?pienie

 

1.  U?ytkownik b?d?cy konsumentem mo?e odst?pi? od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, zgodnie z postanowieniami ustawy o szczególnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27.07.2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176). Odst?pienie powinno nast?pi? pisemnie na adres siedziby Administratora albo poprzez wys?anie wiadomo?ci e-mail na adres: [email protected] Odst?pienie powinno zosta? wys?ane z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Prawo do odst?pienia nie dotyczy Us?ug, których ?wiadczenie zosta?o rozpocz?te za zgod? U?ytkownika przed up?ywem wskazanych powy?ej 10 dni od chwili ich zamówienia.

 

§ 8

Zasady korzystania z serwisu

 

1.  Niedopuszczalne s? dzia?ania mog?ce utrudnia? lub destabilizowa? dzia?anie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia si? takich dzia?ań przez U?ytkownika, W?a?ciciel Serwisu ma prawo do zablokowania Konta. Dzia?ania U?ytkownika polegaj?ce na próbie destabilizacji Serwisu stanowi? czyn zabroniony w my?l obowi?zuj?cych przepisów. W?a?ciciel Serwisu jest wówczas uprawniony do podj?cia stosownych czynno?ci, w tym zmierzaj?cych do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

2.  Zawieraj?c umow? z EIOBA, U?ytkownik zobowi?zuje si? w szczególno?ci do:

o   powstrzymywania si? od jakichkolwiek dzia?ań, które narusza?yby prywatno?? innych U?ytkowników, przede wszystkim polegaj?cych na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych U?ytkownikach bez ich wyra?nej zgody, z wyj?tkiem sytuacji, gdy czynno?ci te s? zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

o   powstrzymywania si? od jakichkolwiek dzia?ań, które mog?yby utrudnia? lub zak?óca? funkcjonowanie Serwisu, a tak?e dzia?ań polegaj?cych na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dost?pu do Kont innych U?ytkowników,

o   podejmowania jakichkolwiek dzia?ań na szkod? W?a?ciciela serwisu, U?ytkowników i innych Osób.

3.  U?ytkownik o?wiadcza, ?e wszelkie tre?ci, umieszczane przez niego w Serwisie, s? prawdziwe i nie naruszaj? jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. U?ytkownik o?wiadcza równie?, ?e uzyska? zgod? innych osób na umieszczenie przez niego tre?ci, przedstawiaj?cych lub odnosz?cych si? do tych Osób.

4.  U?ytkownik, umieszczaj?c na Koncie dane, wizerunek lub inne tre?ci, wyra?a zgod? na wgl?d w te informacje przez innych U?ytkowników. W przypadku umieszczenia w Serwisie tre?ci, maj?cych charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). U?ytkownik zrzeka si? wszelkich roszczeń w stosunku do W?a?ciciela Serwisu w przypadku jego wykorzystania i kopiowania w celach zwi?zanych z dzia?alno?ci? Serwisu, jak równie? ich usuni?cia.

5.  Zabrania si? wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niew?a?ciwy z jego celem spo?eczno?ciowym. Niedozwolone jest w szczególno?ci umieszczanie tre?ci i zdj?? o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszaj?cych zarówno polskie jak i mi?dzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazuj?cych lub propaguj?cych przemoc, nienawi??, dyskryminacj? (rasow?, kulturow?, etniczn?, religijn? lub filozoficzn? itp.), naruszaj?cych dobra osobiste lub obra?aj?cych godno?? innych osób. Zabrania si? równie? rozsy?ania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania dzia?alno?ci komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

§ 9

Odpowiedzialno??

 

1.  EIOBA zobowi?zuje si? do zapewnienia jak najwy?szej jako?ci ?wiadczonych us?ug.

2.  Tre?ci umieszczane przez U?ytkowników nie s? pogl?dami i opiniami twórców Serwisu. W?a?ciciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: usuni?cia tre?ci zabronionych przez prawo, wulgarnych, obra?liwych lub w inny sposób naruszaj?cy zasady wspó??ycia spo?ecznego. U?ytkownik zamieszczaj?cy tre?ci zabronione mo?e ponie?? odpowiedzialno?? karn? oraz cywiln? wzgl?dem W?a?ciciela Serwisu b?d? innych Osób.

3.  U?ytkownik na w?asny koszt przejmie odpowiedzialno?? Serwisu w zwi?zku z wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikaj?cymi z naruszenia przez Zg?aszane Materia?y jakichkolwiek dóbr, praw,? w tym w?asno?ci intelektualnej strony trzeciej. W przypadku, gdy EIOBA poinformuje U?ytkownika o roszczeniach zg?aszanych wobec niej w zwi?zku z korzystaniem ze Zg?aszanych Materia?ów, a roszczenia te b?d? wynika? z naruszenia dóbr, praw, praw autorskich przys?uguj?cych osobom trzecim, U?ytkownik podejmie niezb?dne dzia?ania maj?ce na celu za?egnanie sporu i poniesie w zwi?zku z tym wszelkie koszty. W szczególno?ci, w przypadku wytoczenia w zwi?zku z tym przeciwko EIOBA powództwa z tytu?u naruszenia dóbr, praw, autorskich praw U?ytkownik wst?pi do post?powania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej mo?liwo?ci wyst?pi z interwencj? uboczn? po stronie EIOBA.

 

§ 10

Reklamacje

 

1.  Wszelkie zak?ócenia w funkcjonowaniu Serwisu mog? by? reklamowane przez U?ytkownika poprzez zg?oszenie tego W?a?cicielowi Serwisu.

2.  Zg?oszenia reklamacyjne b?d? rozpatrywane przez W?a?ciciela Serwisu w terminie 14 dni od dnia zg?oszenia reklamacji. W?a?ciciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, je?eli wynika? one b?d? z nieznajomo?ci postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

3.  W?a?ciciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto U?ytkownika w celu usuni?cia nieprawid?owo?ci w funkcjonowaniu Serwisu oraz zak?óceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

 

§ 11

Postanowienia techniczne

 

1.    W celu korzystania z informacji znajduj?cych si? na stronie rejestracja nie jest wymagana. W celu korzystania z Serwisu i Us?ug U?ytkownik powinien posiada? zainstalowan? przegl?dark? internetow?: Internet Explorer w wersji minimum 7.0, Firefox w wersji minimum 2.x, Safari w wersji minimum 5.x, Opera w wersji minimum 9.x oraz Google Chrome w wersji minimum 2.x., albo inn? przegl?dark? o standardzie zbli?onym do wy?ej wymienionych. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przegl?darek internetowych, je?eli zapewniaj? one pe?n? zgodno?? z wersjami wymienionymi powy?ej.

2.    Administrator nie jest zobowi?zany do dostarczenia powy?szych urz?dzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania o którym mowa powy?ej jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomi?dzy U?ytkownikiem a licencjodawc?.

 

§ 12

Pliki cookies i inne

 

1.    W Serwisie wykorzystane s? pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez U?ytkownika Serwisu, aplikacja wysy?a do komputera U?ytkownika co najmniej jeden plik cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przegl?darki. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesy?ane przez przegl?dark? U?ytkownika w czasie wy?wietlania witryn. Dzienniki serwera mog? zawiera? informacje takie jak ??danie sieciowe, adres IP, typ i j?zyk przegl?darki, data i godzina przes?ania ??dania. Te informacje pozwalaj? podnosi? jako?? naszych us?ug dzi?ki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji U?ytkowników oraz ?ledzeniu trendów. U?ytkownik mo?e zabroni? odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalaj?c na rejestracj? plików cookie, serwis nie b?dzie móg? zidentyfikowa? U?ytkownika ani jego preferencji.

2.    W celu skonfigurowania opcji swojego urz?dzenia w zakresie wyra?enia zgody na zapisywanie plików cookies oraz okre?lenia zakresu zapisywanych cookies, U?ytkownik mo?e dokona? zmian ustawienia wykorzystywanej przegl?darki internetowej.

3.    Serwis EIOBA informuje, ?e niedokonanie przez U?ytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika. W takim przypadku Serwis mo?e przechowywa? informacje w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika i uzyskiwa? dost?p do tych informacji.

4.    Informacje na temat zarz?dzania plikami cookies w poszczególnych przegl?darkach mo?na znale?? na stronach dedykowanych poszczególnym przegl?darkom:
a) Firefox:
free poker siteshttp://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl

c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=plHYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647"&HYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647"answer=95647

d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html

e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PLHYPERLINK "http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL"&HYPERLINK "http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL"locale=pl_PL

5.    Serwis informuje U?ytkowników, i? oferowane us?ugi za po?rednictwem Serwisu ?wiadczone s? za po?rednictwem publicznej sieci Internet. W zwi?zku z powy?szym Serwis zwraca uwag? U?ytkowników na to, i? korzystanie z us?ug Serwisu mo?e wi?za? si? z ryzykiem zwi?zanym z ingerencj? osób trzecich w transmisj? danych przesy?anych za po?rednictwem sieci Internet pomi?dzy Serwisem a U?ytkownikiem.

 

§ 13

Przepisy końcowe

 

W razie zmiany lub uniewa?nienia, wskutek prawomocnego orzeczenia s?du, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozosta?e jego postanowienia pozostaj? w mocy i wi??? strony.About EIOBA
Articles
Explore
Publish
Community
Statistics
Users online: 217
Registered: 107.587
Comments: 1.441
Articles: 7.141
© 2005-2018 EIOBA group.