Login or e-mail Password   

free login sbobet app_Welfare offer bethard bonus codes 2019_free login mr green paypal
26
vote
1) Kup komplet no?y. Ostrz je ka?dej nocy, spogl?daj?c na wspó?lokatora i mrucz?c pod nosem : ,,ju? nied?ugo...ju? nied?ugo" 2) Pod nieobecno?? wspó?lokatora wyszy... 02/25/2009
comments: 11 | views: 11565 | ?ukasz ?yrański in:
80
vote
Wytrzeszcz ga?y na innego pasa?era, przez chwil? wyszczerz z?by i obwie??: "Mam dzi? ubrane nowe skarpety!" 02/22/2009
comments: 20 | views: 27326 | ?ukasz ?yrański in:
2
vote
Na Zachodzie, gdzie program partnerskie rozwin??y si? szybko i s? bardzo popularne, nadal jest du?a grupa osób, które przyst?pi?y do program i nic nie zarabiaj?. 01/14/2009
comments: 0 | views: 1275 | ?ukasz ?yrański in:
6
vote
Temat jest wa?ny z punktu widzenia ka?dej organizacji i du?ej, i ma?ej, poniewa? cz?sto przes?dza o sukcesie marki, do tej pory pozostaje przez wiele organizacji niezauwa?any. 01/19/2009
comments: 0 | views: 2993 | ?ukasz ?yrański in:
2
vote
Twoich czytelników interesuj? odpowiedzi na 4 podstawowe pytania i to w?a?nie powinno si? znale?? na stronie "O mnie". 01/14/2009
comments: 0 | views: 11917 | ?ukasz ?yrański in:
6
vote
Czyli jak budowa? PR swojej marki i jak chroni? si? przed utrat? pracy. 01/14/2009
comments: 1 | views: 2259 | ?ukasz ?yrański in:
18
vote
Kilka ciekawych rekordów powi?zanych z alkoholem i jego... spo?ywaniem w znacznych ilo?ciach. 12/28/2008
comments: 3 | views: 9753 | ?ukasz ?yrański in:
18
vote
Idealne do opowiadania na imprezkach :) 12/28/2008
comments: 2 | views: 3683 | ?ukasz ?yrański in:
73
vote
Kobiety to potrafi? skomplikowa? sobie ?ycie... 12/28/2008
comments: 32 | views: 62863 | ?ukasz ?yrański in:
7
vote
Wed?ug legendy list zosta? napisany w 1676 roku przez atamana koszowego Iwana Sirko wraz z ca?? Sicz? Zaporosk? w odpowiedzi na ultimatum su?tana osmańskiego Mehmeda IV. 05/10/2008
comments: 1 | views: 13496 | ?ukasz ?yrański in:
10
vote
Liczba Erd?sa to element matematycznego folkloru zwi?zany z osob? Paula Erd?sa. Matematyk ten znany by? z cz?stej wspó?pracy z innymi uczonymi. 05/08/2008
comments: 2 | views: 5150 | ?ukasz ?yrański in:
12
vote
We wspó?czesnym biznesie wizytówka to element kontaktów s?u?bowych i towarzyskich. Dowiedz si? wszystkiego, co powiniene? o nich wiedzie?. 04/26/2008
comments: 4 | views: 6730 | ?ukasz ?yrański in:
6
vote
Co to jest wygaszacz ekranu? Wygaszacz ekranu jest specjalnym programem, który uruchamiany jest przez system po stwierdzeniu d?u?szego czasu bezczynno?ci u?ytkownika. Jeg... 01/07/2008
comments: 2 | views: 3652 | ?ukasz ?yrański in:
13
vote
W informatyce, niezale?nie od wybranego j?zyka programowania, spotykamy si? z cz?sto powtarzaj?cymi si? poj?ciami i definicjami. Warto je sobie przyswoi?, aby lepiej zrozumie?,... 01/08/2008
comments: 1 | views: 10858 | ?ukasz ?yrański in:
6
vote
Przed wyjazdem zw?aszcza w dalek? podró? nale?y zadba? o to, ?eby?my my jak i nasz pies podró?owali bezpiecznie i bez jakichkolwiek problemów. 12/23/2007
comments: 0 | views: 2064 | ?ukasz ?yrański in:
22
vote
Czasami zadajemy sobie pytanie: czy nie?mia?o?? to wada czy zaleta? Nie?mia?o?? nie jest cech?, która przynosi jakie? szkody czy cierpienia innym. To MY cierpimy przez sw? nie?m... 06/04/2008
comments: 11 | views: 7170 | ?ukasz ?yrański in:
7
vote
Metodyka programowania to wykorzystywany sposób programowania oparty na mechanizmach, udost?pnionych przez j?zyk programowania oraz jego konkretn? implementacj?, a wi?c kompilat... 10/14/2007
comments: 3 | views: 9349 | ?ukasz ?yrański in:
7
vote
Podstawowe poj?cia programowania obiektowego i Javy J?zyk Java jest Zorientowany Obiektowo, czyli pos?uguje si? poj?ciami takimi jak Obiekt, czy Klasa. Poni?ej przedstawiamy lis... 10/14/2007
comments: 1 | views: 9095 | ?ukasz ?yrański in:
8
vote
Uwagi wst?pne: To jest mój pierwszy artyku?, wi?c prosz? o wyrozumia?o??. Celem artyku?u jest zademonstrowanie, jak przechowywa? zdj?cia w bazie MySQL, dlatego te? ca?y t... 10/14/2007
comments: 5 | views: 18330 | ?ukasz ?yrański in:
5
vote
Prac? t? napisa?em kilka miesiecy temu na informatyke w szkole. Podstawowym wymogiem by?o duzo komenatrzy :P. Pomy?la?em ?e komu? mog?oby si? to przyda?... Gra nie dzia?a zbyt d... 10/14/2007
comments: 1 | views: 14273 | ?ukasz ?yrański in:
16
vote
Ludzie pe?ni entuzjazmu przyci?gaj? jak magnes. Nie sposób ich ignorowa?. To tak, jakby intuicja podpowiada?a nam, ?e ten cz?owiek, pe?en si? witalnych i wiary w siebie, osi?gni... 10/09/2007
comments: 5 | views: 8916 | ?ukasz ?yrański in:
4
vote
Co trzeci produkt obj?ty promocj? budzi zastrze?enia. Ponadto wszystkie 112 placówek skontrolowane przez Inspekcj? Handlow? markety zosta?y oskar?one o nieuczciwe praktyki. 10/09/2007
comments: 1 | views: 1770 | ?ukasz ?yrański in:
11
vote
Prowadzenie zdrowego stylu ?ycia wyklucza spo?ywanie (poza wod?) napojów gazowanych , tak?e tych dietetycznych, i wód smakowych. Prowadzone przez wiele lat badania... 02/26/2009
comments: 9 | views: 9004 | ?ukasz ?yrański in:
6
vote
Chińczycy jako pierwsi ju? prawie 5 tysi?cy lat temu zacz?li rozkoszowa? si? smakiem herbaty. 10/09/2007
comments: 1 | views: 2050 | ?ukasz ?yrański in:
23
vote
Na pierwszy plan wysuwa si? cierpki smak, któremu zaraz potem towarzyszy niezwyk?e orze?wienie. Ju? kilka dni jej "smakowania" poprawi nasze samopoczucie. Ta herbata kryje jedna... 02/19/2008
comments: 10 | views: 13014 | ?ukasz ?yrański in:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Next »


Actions

Basic information
Login: diaro
Rank:
Last logged: 05/29/2009
Registered: 05/28/2006

Statistics
Points: 2.562.493
Articles views: 2.565.989
Watching users: 47
Profile visits: 32.324
Read articles: 0
Rated articles: 635
Comments: 99

About EIOBA
Articles
Explore
Publish
Community
Statistics
Users online: 215
Registered: 107.587
Comments: 1.441
Articles: 7.159
© 2005-2018 EIOBA group.