Login or e-mail Password   

free login betdaq app_Welfare offer william hill app for samsung tablet_login bonus royal panda sign up offer
26
vote
1) Kup komplet no?y. Ostrz je ka?dej nocy, spogl?daj?c na wspó?lokatora i mrucz?c pod nosem : ,,ju? nied?ugo...ju? nied?ugo" 2) Pod nieobecno?? wspó?lokatora wyszy... 02/25/2009
comments: 11 | views: 11565 | ?ukasz ?yrański in:
80
vote
Wytrzeszcz ga?y na innego pasa?era, przez chwil? wyszczerz z?by i obwie??: "Mam dzi? ubrane nowe skarpety!" 02/22/2009
free poker sitescomments: 20 | views: 27326 | ?ukasz ?yrański in:
2
vote
Na Zachodzie, gdzie program partnerskie rozwin??y si? szybko i s? bardzo popularne, nadal jest du?a grupa osób, które przyst?pi?y do program i nic nie zarabiaj?. 01/14/2009
comments: 0 | views: 1275 | ?ukasz ?yrański in:
6
vote
Temat jest wa?ny z punktu widzenia ka?dej organizacji i du?ej, i ma?ej, poniewa? cz?sto przes?dza o sukcesie marki, do tej pory pozostaje przez wiele organizacji niezauwa?any. 01/19/2009
comments: 0 | views: 2993 | ?ukasz ?yrański in:
2
vote
Twoich czytelników interesuj? odpowiedzi na 4 podstawowe pytania i to w?a?nie powinno si? znale?? na stronie "O mnie". 01/14/2009
comments: 0 | views: 11917 | ?ukasz ?yrański in:
6
vote
Czyli jak budowa? PR swojej marki i jak chroni? si? przed utrat? pracy. 01/14/2009
comments: 1 | views: 2259 | ?ukasz ?yrański in:
18
vote
Kilka ciekawych rekordów powi?zanych z alkoholem i jego... spo?ywaniem w znacznych ilo?ciach. 12/28/2008
comments: 3 | views: 9753 | ?ukasz ?yrański in:
18
vote
Idealne do opowiadania na imprezkach :) 12/28/2008
comments: 2 | views: 3683 | ?ukasz ?yrański in:
73
vote
Kobiety to potrafi? skomplikowa? sobie ?ycie... 12/28/2008
comments: 32 | views: 62863 | ?ukasz ?yrański in:
7
vote
Wed?ug legendy list zosta? napisany w 1676 roku przez atamana koszowego Iwana Sirko wraz z ca?? Sicz? Zaporosk? w odpowiedzi na ultimatum su?tana osmańskiego Mehmeda IV. 05/10/2008
comments: 1 | views: 13496 | ?ukasz ?yrański in:
10
vote
Liczba Erd?sa to element matematycznego folkloru zwi?zany z osob? Paula Erd?sa. Matematyk ten znany by? z cz?stej wspó?pracy z innymi uczonymi. 05/08/2008
comments: 2 | views: 5150 | ?ukasz ?yrański in:
12
vote
We wspó?czesnym biznesie wizytówka to element kontaktów s?u?bowych i towarzyskich. Dowiedz si? wszystkiego, co powiniene? o nich wiedzie?. 04/26/2008
comments: 4 | views: 6730 | ?ukasz ?yrański in:
6
vote
Co to jest wygaszacz ekranu? Wygaszacz ekranu jest specjalnym programem, który uruchamiany jest przez system po stwierdzeniu d?u?szego czasu bezczynno?ci u?ytkownika. Jeg... 01/07/2008
comments: 2 | views: 3652 | ?ukasz ?yrański in:
13
vote
W informatyce, niezale?nie od wybranego j?zyka programowania, spotykamy si? z cz?sto powtarzaj?cymi si? poj?ciami i definicjami. Warto je sobie przyswoi?, aby lepiej zrozumie?,... 01/08/2008
comments: 1 | views: 10858 | ?ukasz ?yrański in:
6
vote
Przed wyjazdem zw?aszcza w dalek? podró? nale?y zadba? o to, ?eby?my my jak i nasz pies podró?owali bezpiecznie i bez jakichkolwiek problemów. 12/23/2007
comments: 0 | views: 2064 | ?ukasz ?yrański in:
22
vote
Czasami zadajemy sobie pytanie: czy nie?mia?o?? to wada czy zaleta? Nie?mia?o?? nie jest cech?, która przynosi jakie? szkody czy cierpienia innym. To MY cierpimy przez sw? nie?m... 06/04/2008
comments: 11 | views: 7170 | ?ukasz ?yrański in:
7
vote
Metodyka programowania to wykorzystywany sposób programowania oparty na mechanizmach, udost?pnionych przez j?zyk programowania oraz jego konkretn? implementacj?, a wi?c kompilat... 10/14/2007
comments: 3 | views: 9349 | ?ukasz ?yrański in:
7
vote
Podstawowe poj?cia programowania obiektowego i Javy J?zyk Java jest Zorientowany Obiektowo, czyli pos?uguje si? poj?ciami takimi jak Obiekt, czy Klasa. Poni?ej przedstawiamy lis... 10/14/2007
comments: 1 | views: 9095 | ?ukasz ?yrański in:
8
vote
Uwagi wst?pne: To jest mój pierwszy artyku?, wi?c prosz? o wyrozumia?o??. Celem artyku?u jest zademonstrowanie, jak przechowywa? zdj?cia w bazie MySQL, dlatego te? ca?y t... 10/14/2007
comments: 5 | views: 18330 | ?ukasz ?yrański in:
5
vote
Prac? t? napisa?em kilka miesiecy temu na informatyke w szkole. Podstawowym wymogiem by?o duzo komenatrzy :P. Pomy?la?em ?e komu? mog?oby si? to przyda?... Gra nie dzia?a zbyt d... 10/14/2007
comments: 1 | views: 14273 | ?ukasz ?yrański in:
16
vote
Ludzie pe?ni entuzjazmu przyci?gaj? jak magnes. Nie sposób ich ignorowa?. To tak, jakby intuicja podpowiada?a nam, ?e ten cz?owiek, pe?en si? witalnych i wiary w siebie, osi?gni... 10/09/2007
comments: 5 | views: 8916 | ?ukasz ?yrański in:
4
vote
Co trzeci produkt obj?ty promocj? budzi zastrze?enia. Ponadto wszystkie 112 placówek skontrolowane przez Inspekcj? Handlow? markety zosta?y oskar?one o nieuczciwe praktyki. 10/09/2007
comments: 1 | views: 1770 | ?ukasz ?yrański in:
11
vote
Prowadzenie zdrowego stylu ?ycia wyklucza spo?ywanie (poza wod?) napojów gazowanych , tak?e tych dietetycznych, i wód smakowych. Prowadzone przez wiele lat badania... 02/26/2009
comments: 9 | views: 9004 | ?ukasz ?yrański in:
6
vote
Chińczycy jako pierwsi ju? prawie 5 tysi?cy lat temu zacz?li rozkoszowa? si? smakiem herbaty. 10/09/2007
comments: 1 | views: 2050 | ?ukasz ?yrański in: free poker sites
23
vote
Na pierwszy plan wysuwa si? cierpki smak, któremu zaraz potem towarzyszy niezwyk?e orze?wienie. Ju? kilka dni jej "smakowania" poprawi nasze samopoczucie. Ta herbata kryje jedna... 02/19/2008
comments: 10 | views: 13014 | ?ukasz ?yrański in:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Next »


Actions

Basic information
Login: diaro
Rank:
Last logged: 05/29/2009
Registered: 05/28/2006

Statistics
Points: 2.562.493
Articles views: 2.565.989
Watching users: 47
Profile visits: 32.324
Read articles: 0
Rated articles: 635
Comments: 99

About EIOBA
Articles
Explore
Publish
Community
Statistics
Users online: 215
Registered: 107.587
Comments: 1.441
Articles: 7.159
© 2005-2018 EIOBA group.